Systemy Operacyjne

Systemy operacyjne – porady

Najlepsze publikacje w kategorii Systemy Operacyjne

 • Komenda Windows CMD fc. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD fc. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda fc (ang. File Compare) służy do porównywania dwóch plików tekstowych. Umożliwia wyświetlenie różnic między nimi. Składnia: FC [plik1] [plik2] [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W] Przykład: fc plik1.txt plik2.txt /w
 • Komenda Linux unalias command
  Komenda Linux unalias command Komenda unalias służy do usuwania aliasów z bieżącego środowiska. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać unalias sekwencję_aliasu. Przykład: alias ls=’ls -l’ unalias ls
 • Komenda Windows CMD expand. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD expand. Opis, składnia, przykład użycia. Expand to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do rozpakowywania plików skompresowanych w formacie CAB. Składnia polecenia wygląda następująco: expand [] Przykład: expand C:\plik.cab C:\plik_rozpakowany
 • Komenda Linux alias command
  Komenda Linux alias command Komenda Linux alias pozwala użytkownikom tworzyć skróty dla poleceń, które często wykonują. Umożliwia to wykonywanie poleceń za pomocą krótszych i łatwiejszych do zapamiętania nazw. Aby skorzystać z komendy alias, należy wpisać następujące polecenie: alias [nazwa_aliasu]=[polecenie] Na […]
 • Komenda Windows CMD erase / del. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD erase / del. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda DEL (ERASE) służy do usuwania plików i folderów z systemu Windows. Składnia komendy wygląda następująco: DEL [ścieżka] [plik] Przykład: DEL C:\Users\John\Documents\example.txt Ta komenda usunie plik o nazwie […]
 • Komenda Linux whatis command
  Komenda Linux whatis command Komenda whatis jest używana do wyświetlania krótkiego opisu polecenia lub programu w systemie Linux. Aby skorzystać z komendy whatis, wpisz nazwę polecenia lub programu, którego opis chcesz wyświetlić. Przykład: whatis ls Wynik: ls (1) – wyświetla […]
 • Komenda Windows CMD diskcopy. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD diskcopy. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Diskcopy to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do kopiowania dysków twardych lub dyskietek. Umożliwia kopiowanie całego dysku lub jego części. Składnia: DISKCOPY [źródło] [cel] Przykład: DISKCOPY A: B:
 • Komenda Linux vim command
  Komenda Linux vim command Vim to edytor tekstu wiersz poleceń, który jest często używany do edycji plików w systemie Linux. Jest to potężny edytor, który pozwala na wykonywanie wielu zadań, w tym tworzenie i edytowanie plików, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu, […]
 • Komenda Windows CMD diskcomp. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD diskcomp. Opis, składnia, przykład użycia. Diskcomp to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do porównywania zawartości dwóch dysków twardych lub dyskietek. Komenda ta może być używana do wykrywania różnic między danymi na dyskach twardych lub dyskietkach. […]
 • Komenda Linux nano command
  Komenda Linux nano command Komenda Linux nano to prosty edytor tekstu, który jest często używany do edycji plików konfiguracyjnych w systemie Linux. Nano jest łatwy w użyciu i zawiera wiele przydatnych funkcji, takich jak wyszukiwanie i zastępowanie tekstu, kopiowanie i […]
 • Komenda Windows CMD copy / xcopy. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD copy / xcopy. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda COPY / XCOPY służy do kopiowania plików i folderów w systemie Windows. Można jej używać do kopiowania pojedynczych plików lub całych folderów. Składnia: COPY [źródło] [cel] XCOPY [źródło] [cel] […]
 • Komenda Linux which command
  Komenda Linux which command Komenda which służy do wyszukiwania ścieżki do pliku lub programu. Aby skorzystać z komendy which, należy wpisać w terminalu: which [nazwa pliku lub programu] Przykłady: which bash /bin/bash which python /usr/bin/python
 • Komenda Windows CMD compact. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD compact. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda compact jest używana w systemie Windows do kompresowania plików i folderów. Umożliwia ona zmniejszenie rozmiaru plików i folderów, co zmniejsza ilość miejsca zajmowanego na dysku twardym. Składnia: COMPACT [opcje] [ścieżka] Opcje: […]
 • Komenda Linux reboot command
  Komenda Linux reboot command Komenda reboot w systemie Linux służy do ponownego uruchomienia systemu. Można jej użyć, aby zrestartować system po wykonaniu aktualizacji lub po naprawieniu problemu. Aby użyć tej komendy, należy wpisać polecenie reboot w terminalu. Przykłady: • reboot […]
 • Komenda Windows CMD comp. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD comp. Jak obliczyć? Komenda „comp” jest używana w systemie Windows do porównywania dwóch plików lub katalogów. Składnia komendy wygląda następująco: COMP [opcje] plik1 plik2 Opcje: – /A – wyświetla wszystkie znaki, w tym znaki sterujące – /L […]
 • Komenda Linux mount command
  Komenda Linux mount command Komenda mount jest używana do montowania systemów plików w systemie Linux. Umożliwia użytkownikowi dostęp do plików i katalogów znajdujących się na innym dysku lub urządzeniu. Aby skorzystać z komendy mount, należy wpisać następującą komendę: mount [źródło] […]
 • Komenda Windows CMD attrib. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD attrib. Jak obliczyć? Attrib to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do zmiany atrybutów plików i folderów. Atrybuty określają, czy plik lub folder jest widoczny, czy jest ukryty, czy jest chroniony przed zapisem, itp. Składnia: ATTRIB […]
 • Komenda Linux passwd command
  Komenda Linux passwd command Komenda passwd służy do zmiany hasła użytkownika w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Aby zmienić hasło użytkownika, należy wpisać następującą komendę: passwd Na przykład, aby zmienić hasło użytkownika o […]
 • Komenda Windows CMD tracert. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD tracert. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Tracert to polecenie systemu Windows, które służy do wykrywania ścieżki pakietów w sieci. Komenda ta pozwala użytkownikowi zobaczyć, jakie urządzenia są po drodze między nim a docelowym adresem IP. Składnia: […]
 • Komenda Linux apt, yum, RPM, pacman
  Komenda Linux apt, yum, RPM, pacman 1. apt (Advanced Packaging Tool) – jest to narzędzie do zarządzania pakietami oprogramowania w systemach operacyjnych opartych na Debian. Apt umożliwia instalację, aktualizację, usuwanie i wyszukiwanie pakietów oprogramowania. Aby użyć apt, należy wpisać polecenie […]
 • Komenda Windows CMD tftp. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD tftp. Jak obliczyć? TFTP (Trivial File Transfer Protocol) to protokół służący do przesyłania plików między komputerami. Komenda TFTP w systemie Windows jest dostępna w wierszu polecenia CMD. Składnia: TFTP [opcje] [host] Opcje: -i: Użyj tej opcji, aby […]
 • Komenda Linux ip command
  Komenda Linux ip command Komenda ip jest używana do konfigurowania i zarządzania interfejsami sieciowymi w systemie Linux. Umożliwia ona wyświetlanie i zmianę adresów IP, masek podsieci, bram sieciowych i innych parametrów sieciowych. Aby użyć komendy ip, należy wpisać ją w […]
 • Komenda Windows CMD telnet. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD telnet. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda telnet służy do nawiązywania połączenia z zdalnym komputerem za pośrednictwem protokołu Telnet. Umożliwia to wykonywanie poleceń na zdalnym komputerze za pośrednictwem lokalnego komputera. Składnia: telnet [adres_IP] [port] Przykład: telnet […]
 • Komenda Linux whoami command
  Komenda Linux whoami command Komenda whoami jest używana do wyświetlenia nazwy użytkownika, który jest aktualnie zalogowany do systemu. Aby skorzystać z komendy whoami, wystarczy wpisać ją w wierszu polecenia. Nie wymaga ona żadnych argumentów ani opcji. Przykład: $ whoami mike
 • Komenda Windows CMD systeminfo. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD systeminfo. Jak obliczyć? Systeminfo to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które wyświetla informacje o systemie, w tym informacje o systemie operacyjnym, konfiguracji sprzętowej i oprogramowaniu. Składnia: systeminfo [parametr] Przykład: systeminfo /s nazwa_komputera
 • Komenda Linux wc command
  Komenda Linux wc command Komenda wc (ang. word count) służy do zliczania znaków, słów i wierszy w pliku tekstowym lub na standardowym wejściu. Aby skorzystać z komendy wc, należy wpisać w terminalu: wc [opcje] [plik] Opcje: -c: zlicza znaki -w: […]
 • Komenda Windows CMD route. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD route. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda route służy do zarządzania tablicą routingu w systemie Windows. Umożliwia ona tworzenie, modyfikowanie i usuwanie wpisów z tablicy routingu. Składnia: ROUTE [-f] [-p] [komenda [argumenty]] Przykład: route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 […]
 • Komenda Linux file command
  Komenda Linux file command Komenda Linux file służy do określenia typu pliku. Używa się jej, aby określić, czy plik jest plikiem tekstowym, binarnym, skryptem itp. Aby skorzystać z komendy file, należy wpisać następującą komendę w terminalu: file [nazwa pliku] Na […]
 • Komenda Windows CMD ping. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda ping służy do wysyłania pakietów ICMP Echo Request do innych komputerów w celu sprawdzenia, czy są one dostępne w sieci. Składnia komendy ping w systemie Windows to: ping [adres […]
 • Komenda Linux userdel command
  Komenda Linux userdel command Komenda userdel jest używana do usuwania użytkowników z systemu Linux. Używa się jej, aby usunąć użytkownika i wszystkie jego dane z systemu. Aby skorzystać z komendy userdel, należy użyć następującego składni: userdel [opcje] nazwa_użytkownika Przykłady: userdel […]
 • Komenda Windows CMD pathping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD pathping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Pathping to narzędzie diagnostyczne w systemie Windows, które służy do wykrywania i śledzenia ścieżek sieciowych. Komenda ta jest podobna do polecenia tracert, ale wykonuje dodatkowe obliczenia, aby określić średni czas […]
 • Komenda Linux useradd command
  Komenda Linux useradd command Komenda useradd służy do tworzenia nowych użytkowników w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy użyć następującego składni: useradd [opcje] [login] Przykłady: useradd -m -d /home/john -s /bin/bash john Powyższy przykład tworzy nowego użytkownika o […]
 • Komenda Windows CMD nslookup. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD nslookup. Opis, składnia, przykład użycia. NSLookup to narzędzie służące do wykonywania zapytań DNS. Umożliwia ono użytkownikom wyszukiwanie informacji o domenach i adresach IP. Składnia: nslookup [opcje] [nazwa_hosta] [serwer_DNS] Przykład: nslookup www.example.com 8.8.8.8
 • Komenda Linux hostname command
  Komenda Linux hostname command Komenda Linux hostname służy do wyświetlenia lub zmiany nazwy hosta. Nazwa hosta jest unikalnym identyfikatorem systemu, który jest używany do identyfikacji systemu w sieci. Aby skorzystać z komendy hostname, należy wpisać ją w wierszu polecenia. Aby […]
 • Komenda Windows CMD netstat. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD netstat. Opis, składnia, przykład użycia. Netstat to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do wyświetlania informacji o połączeniach sieciowych, tablicach routingu i interfejsach sieciowych. Składnia: netstat [opcje] Przykład: netstat -a -n -o Powyższy przykład wyświetli wszystkie […]
 • Komenda Linux echo command
  Komenda Linux echo command Komenda echo jest podstawową komendą w systemie Linux, która służy do wyświetlania tekstu na ekranie. Może być używana do wyświetlania zmiennych, tekstu lub wyrażeń. Aby skorzystać z komendy echo, należy wpisać następującą komendę w terminalu: echo […]
 • Komenda Windows CMD netsh. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD netsh. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda Netsh jest używana do konfigurowania i monitorowania sieci w systemach Windows. Umożliwia ona zarządzanie konfiguracją sieciową, taką jak konfiguracja protokołów sieciowych, konfiguracja interfejsów sieciowych, konfiguracja routingu i wiele innych. Składnia: netsh […]
 • Komenda Linux man command
  Komenda Linux man command Komenda Linux man command służy do wyświetlania stron manuali dla programów i poleceń w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „man” wraz z nazwą polecenia, którego chcesz zobaczyć. Na przykład, aby wyświetlić stronę […]
 • Komenda Windows CMD ipconfig. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ipconfig. Jak obliczyć? Komenda ipconfig służy do wyświetlania informacji o konfiguracji sieciowej komputera. Używa się jej w celu uzyskania informacji o adresie IP, maski podsieci, bramie domyślnej, adresie serwera DNS itp. Składnia: ipconfig [opcje] Przykład: ipconfig /all
 • Komenda Linux history command
  Komenda Linux history command Komenda history jest używana do wyświetlenia listy wszystkich poleceń, które zostały wykonane w bieżącym sesji terminala. Aby skorzystać z tej komendy, wystarczy wpisać history w terminalu. Przykłady: 1. Aby wyświetlić ostatnie 10 poleceń wykonanych w terminalu, […]
 • Komenda Windows CMD getmac. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD getmac. Jak obliczyć? Komenda getmac służy do wyświetlenia adresu fizycznego (MAC) karty sieciowej. Składnia komendy wygląda następująco: getmac [parametry] Parametry: /s nazwa_komputera – Wyświetla adresy MAC komputera o podanej nazwie /u nazwa_użytkownika – Wyświetla adresy MAC komputera […]
 • Komenda Linux uname command
  Komenda Linux uname command Komenda uname jest używana do wyświetlania informacji o systemie operacyjnym. Aby użyć tej komendy, wpisz „uname” w wierszu polecenia. Przykłady: • uname – Wyświetla nazwę systemu operacyjnego. • uname -a – Wyświetla wszystkie informacje o systemie […]
 • Komenda Windows CMD ftype. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ftype. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda ftype służy do określania typu pliku i jego powiązanego programu. Używa się jej do określenia, jaki program ma być uruchamiany, gdy użytkownik kliknie na plik określonego typu. Składnia: FTYPE [rozszerzenie_pliku] [program] […]
 • Komenda Linux wget command
  Komenda Linux wget command Komenda Linux wget służy do pobierania plików z Internetu. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać wget, a następnie adres URL pliku, który chcesz pobrać. Przykłady: • Aby pobrać plik o nazwie „plik.txt” z adresu URL […]
 • Komenda Windows CMD ftp. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD ftp. Jak obliczyć? Komenda CMD ftp służy do przesyłania plików między komputerami za pośrednictwem protokołu FTP (File Transfer Protocol). Używa się jej do przesyłania plików z jednego komputera na inny lub do pobierania plików z innego komputera. […]
 • Komenda Linux ping command
  Komenda Linux ping command Komenda ping jest używana do testowania połączenia sieciowego między dwoma komputerami. Umożliwia to wysyłanie pakietów ICMP (Internet Control Message Protocol) do innego komputera i sprawdzanie, czy komputer jest dostępny i jak szybko odpowiada. Aby użyć komendy […]
 • Komenda Windows CMD w32tm. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD w32tm. Jak obliczyć? W32tm to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do konfigurowania i monitorowania usługi czasu systemu Windows. Umożliwia również synchronizację zegara systemowego z zewnętrznymi serwerami czasu. Składnia: w32tm [opcje] Przykład: w32tm /config /manualpeerlist:”0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org” […]
 • Komenda Linux kill command
  Komenda Linux kill command Komenda Linux kill służy do zabijania procesów. Można jej użyć, aby zakończyć działanie procesu, który nie reaguje na inne polecenia. Aby użyć komendy kill, należy wpisać: kill [PID] gdzie PID to numer identyfikacyjny procesu, który chcesz […]
 • Komenda Windows CMD ver. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ver. Jak obliczyć? Windows CMD to interaktywne narzędzie wiersza polecenia, które umożliwia użytkownikom wykonywanie poleceń i operacji systemowych w systemie Windows. Komenda ta służy do wykonywania poleceń systemowych, takich jak tworzenie plików, kopiowanie plików, zarządzanie użytkownikami i […]
 • Komenda Linux top command
  Komenda Linux top command Komenda Linux top jest interaktywnym narzędziem do monitorowania systemu. Służy do wyświetlania informacji o procesach w systemie, w tym informacji o wykorzystaniu zasobów, takich jak pamięć, procesor i dysk. Aby użyć komendy top, wpisz następującą komendę […]
 • Komenda Windows CMD title. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD title. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda CMD title służy do zmiany tytułu okna wiersza poleceń. Składnia tej komendy wygląda następująco: title [tekst] Przykład: title Moje okno wiersza poleceń Po wpisaniu tej komendy tytuł okna wiersza poleceń zostanie […]
 • Komenda Linux ps command
  Komenda Linux ps command Komenda Linux ps (ang. process status) służy do wyświetlania informacji o procesach działających w systemie. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać ją w terminalu. Przykłady: • Aby wyświetlić wszystkie procesy działające w systemie, wpisz: ps […]
 • Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć? Timeout to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które pozwala użytkownikowi ustawić limit czasu dla wykonania polecenia lub skryptu. Składnia polecenia timeout jest następująca: TIMEOUT [sekundy] Przykład: timeout /t 60 Powyższy przykład ustawia limit czasu […]
 • Komenda Linux chown command
  Komenda Linux chown command Chown to polecenie w systemie Linux, które służy do zmiany właściciela lub grupy właściciela pliku lub katalogu. Aby skorzystać z tego polecenia, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Aby użyć polecenia chown, użytkownik musi wpisać następującą komendę: […]
 • Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda time w systemie Windows służy do wyświetlenia lub ustawienia bieżącego czasu systemowego. Składnia komendy to: time [/t | /c] /t – wyświetla bieżący czas systemowy /c – ustawia bieżący […]
 • Komenda Linux chmod command
  Komenda Linux chmod command Komenda chmod służy do zmiany uprawnień dostępu do plików i katalogów w systemie Linux. Użytkownik może ustawić uprawnienia dostępu dla siebie, grupy i innych użytkowników. Aby skorzystać z komendy chmod, należy wpisać następującą składnię: chmod [opcje] […]
 • Komenda Windows CMD tasklist. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD tasklist. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda tasklist jest używana w systemie Windows do wyświetlania listy procesów uruchomionych w systemie. Składnia komendy to: tasklist [opcje] Przykład użycia: tasklist /svc Ta komenda wyświetli listę wszystkich procesów uruchomionych w systemie, […]
 • Komenda Linux tar command
  Komenda Linux tar command Tar command jest narzędziem w systemie Linux, które służy do tworzenia, przesyłania i odczytywania archiwów. Jest to jeden z najczęściej używanych poleceń w systemie Linux. Aby skorzystać z polecenia tar, należy wpisać następującą komendę: tar [opcje] […]
 • Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć? Komenda taskkill służy do zabijania procesów w systemie Windows. Używa się jej, aby zakończyć działanie niechcianych lub niepotrzebnych procesów. Składnia komendy taskkill jest następująca: taskkill [/S system [/U użytkownik [/P hasło]]] [/FI filtr] [/PID […]
 • Komenda Linux diff command
  Komenda Linux diff command Komenda diff służy do porównywania dwóch plików lub katalogów i wyświetlania różnic między nimi. Aby skorzystać z komendy diff, należy wpisać następującą komendę w terminalu: diff Gdzie i to ścieżki do plików, które chcesz porównać. Przykład: […]
 • Komenda Windows CMD start. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD start. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda start służy do uruchamiania programów, plików i folderów w oknie wiersza polecenia systemu Windows. Składnia komendy start jest następująca: start [opcje] [plik] Opcje: /D [folder] – określa folder, w którym ma […]
 • Komenda Linux tail command
  Komenda Linux tail command Komenda Linux tail służy do wyświetlania ostatnich linii z pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „tail” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić. Przykład: tail plik.txt Ta komenda wyświetli ostatnie linie z pliku […]
 • Komenda Windows CMD sort. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD sort. Jak obliczyć? Komenda sort służy do sortowania wierszy w pliku tekstowym lub wyświetlanych wierszy w oknie polecenia. Składnia komendy sort jest następująca: sort [opcje] [plik] Przykład: sort plik.txt Powyższa komenda posortuje wiersze w pliku tekstowym o […]
 • Komenda Linux head command
  Komenda Linux head command Komenda head służy do wyświetlania pierwszych kilku linii pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „head” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić. Przykład: head plik.txt Wynik: To jest pierwsza linia pliku. To jest […]
 • Komenda Windows CMD shutdown. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD shutdown. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda shutdown jest używana do zamykania systemu Windows. Może być używana do zamykania systemu, wyłączania komputera lub wyłączania sesji. Składnia: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a […]
 • Komenda Linux du command
  Komenda Linux du command Komenda Linux du (disk usage) służy do wyświetlania informacji o wielkości plików i katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: du [opcje] [ścieżka] Opcje: -a – wyświetla informacje o wszystkich plikach i katalogach […]
 • Komenda Windows CMD runas. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD runas. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda runas służy do uruchamiania programów lub poleceń z innymi uprawnieniami niż te, którymi dysponuje użytkownik. Używa się jej, aby uzyskać dostęp do zasobów, które są dostępne tylko dla określonych użytkowników lub […]
 • Komenda Linux df command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux df command Komenda Linux df służy do wyświetlania informacji o wolnym miejscu na dyskach i partycjach. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: `df` Komenda ta wyświetli informacje o wolnym miejscu […]
 • Komenda Windows CMD pause. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD pause. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda pause w systemie Windows CMD służy do wstrzymania wykonywania poleceń w oknie wiersza poleceń. Używa się jej, aby wyświetlić komunikat i zatrzymać wykonywanie poleceń, […]
 • Komenda Linux sudo command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux sudo command Komenda sudo (skrót od SuperUser DO) służy do wykonywania poleceń z uprawnieniami administratora. Użytkownik może wykonywać polecenia, które wymagają uprawnień administratora, bez konieczności logowania się jako administrator. Aby skorzystać z komendy […]
 • Komenda Windows CMD hostname. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD hostname. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda hostname służy do wyświetlenia nazwy komputera w systemie Windows. Składnia komendy to: hostname Przykład użycia: hostname Wynik: MojKomputer
 • Komenda Linux grep command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux grep command Grep to narzędzie wiersza poleceń w systemie Linux, które służy do wyszukiwania tekstu w plikach lub strumieniach danych. Grep jest skrótem od „Global Regular Expression Print”. Aby skorzystać z komendy grep, […]
 • Komenda Windows CMD find. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD find. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Find to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do wyszukiwania plików i folderów na dysku twardym. Składnia polecenia Find jest następująca: FIND [/V] [/C] […]
 • Komenda Linux find command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux find command Komenda Linux find służy do wyszukiwania plików i katalogów w systemie Linux. Umożliwia wyszukiwanie plików i katalogów na podstawie ich nazw, atrybutów, typu, wielkości, daty modyfikacji i innych kryteriów. Aby skorzystać […]
 • Komenda Windows CMD exit. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD exit. Jak obliczyć? Komenda exit służy do wyjścia z okna wiersza poleceń Windows. Aby jej użyć, wpisz po prostu „exit” w oknie wiersza poleceń. Składnia: exit Przykład: C:\> exit
 • Komenda Linux locate command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux locate command Komenda Linux locate służy do wyszukiwania plików i katalogów na systemie Linux. Umożliwia szybkie znalezienie dowolnego pliku lub katalogu na systemie Linux, bez konieczności przeglądania całego systemu plików. Aby skorzystać z […]
 • Komenda Windows CMD echo. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD echo. Jak obliczyć? Echo jest poleceniem wiersza polecenia systemu Windows, które służy do wyświetlania tekstu lub zmiennych na ekranie. Składnia polecenia echo jest następująca: echo [tekst] Przykład: echo Witaj świecie! Wynik: Witaj […]
 • Komenda Linux rm command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux rm command Komenda Linux rm (ang. remove) służy do usuwania plików lub katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: `rm [ścieżka do pliku lub katalogu]` Na przykład, aby usunąć plik […]
 • Komenda Windows CMD dir. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD dir. Jak obliczyć? Komenda dir służy do wyświetlenia zawartości katalogu w systemie Windows. Składnia komendy dir jest następująca: DIR [opcje] [plik] Przykład: DIR C:\Windows Powyższy przykład wyświetli zawartość katalogu Windows na dysku […]
 • Komenda Linux rmdir command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux rmdir command Komenda rmdir (skrót od remove directory) służy do usuwania pustych katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać rmdir nazwa_katalogu w wierszu polecenia. Przykłady: • rmdir folder1 – […]
 • Komenda Windows CMD date. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD date. Jak obliczyć? Komenda date w systemie Windows służy do wyświetlenia lub zmiany bieżącej daty systemowej. Składnia komendy date jest następująca: date [/t | /v] [/a] [d:mm-dd-rrrr] [time] /t – wyświetla tylko […]
 • Komenda Linux mkdir command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux mkdir command Komenda mkdir (ang. make directory) służy do tworzenia nowych katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać ją w terminalu z odpowiednimi parametrami. Przykład: mkDIR nazwa_katalogu Powyższy przykład […]
 • Komenda Windows CMD color. Jak zmienić kolor tekstu w Windows CMD?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD color. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda Windows CMD Color służy do zmiany kolorów tekstu i tła w oknie wiersza polecenia. Używa się jej w celu uzyskania lepszego wyglądu i łatwiejszego odczytania tekstu. […]
 • Komenda Linux mv command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux mv command Komenda mv (ang. move) służy do przenoszenia plików i katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: mv [ścieżka_pliku_lub_katalogu] [ścieżka_docelowa] Przykład: mv ~/Desktop/plik.txt ~/Documents/ Powyższy przykład […]
 • Komenda Linux cp command – kopiowanie plików i katalogów
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Jak w Linux kopiować pliki i katalogi? Komenda Linux cp (skrót od ang. copy) służy do kopiowania plików i katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: cp [lokalizacja źródło] [lokalizacja cel] Źródło […]
 • Komenda Windows CMD cls. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD cls. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cls (Clear Screen) służy do wyczyszczenia ekranu w oknie wiersza poleceń Windows. Składnia tej komendy jest następująca: Aby użyć tej komendy, wystarczy wpisać ją w oknie […]
 • Komenda Linux touch command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux touch command Komenda Linux touch jest używana do tworzenia nowych plików lub aktualizowania daty modyfikacji istniejących plików. Można jej używać w celu utworzenia pustego pliku lub zmienić datę modyfikacji istniejącego pliku. Aby skorzystać […]
 • Komenda Windows CMD cd. Jak wskazać katalog?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD cd. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cd (z angielskiego change directory) służy do zmiany bieżącego katalogu w systemie Windows CMD. Składnia komendy wygląda następująco: Ścieżka może być względna lub bezwzględna. Przykład użycia […]
 • Komenda Linux cat command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux cat command Komenda Linux cat (skrót od ang. concatenate) służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych w terminalu. Aby skorzystać z komendy cat, należy wpisać w terminalu: Gdzie nazwa_pliku to nazwa pliku, którego zawartość […]
 • Komenda Windows CMD call. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin CALL – jak uruchomić dowolny program z poziomu wiersza poleceń CMD Windows CMD call to polecenie, które pozwala wywołać inny program lub skrypt z poziomu wiersza poleceń. W ten sposób możemy odpalić dowolny program lub […]
 • Komenda Linux cd – poruszanie się po katalogach
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Jak poruszać się po katalogach Linux/Ubuntu? – komenda cd Komenda cd (change directory) służy do przechodzenia pomiędzy katalogami w Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać cd, a następnie nazwę katalogu, do którego chcemy […]
 • Komenda Linux ls command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux ls command Komenda Linux ls jest poleceniem, które służy do wyświetlania zawartości katalogu. Aby skorzystać z tej komendy, wpisz po prostu „ls” w wierszu polecenia. Przykłady: • Aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu, wpisz: […]
 • Komenda Linux pwd – Jak wyświetlić aktualny katalog
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux pwd command – Aktualny folder Komenda pwd ( z ang. print working directory) służy do wyświetlenia aktualnego katalogu roboczego. Aby ją wykonać, wystarczy wpisać ją w wierszu polecenia. Przykład: /home
 • Jak w Windows włączyć i wyłączyć tryb samolotowy
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/16 przez admin Włączenie i wyłączenie trybu samolotowego w Windows Aby włączyć tryb samolotowy w systemie Windows, należy wykonać następujące kroki: 1. Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu w ikonę powiadomień pokazane na screenie).2. Kliknij przycisk „Tryb samolotowy”. […]
 • Jak w Windows dodać dysk zewnętrzny
  Ostatnio zaktualizowane 2023/01/09 przez admin Podłączanie dysku zewnętrznego – jak to zrobić? Jeśli chcesz podłączyć do komputera dysk zewnętrzny, zazwyczaj wystarczy go podłączyć przewodem USB. Po podłączeniu powinien pojawić się w zasobach komputera (Mój komputer / Ten komputer / komputer […]
 • Jak w Windows przywrócić ustawienia fabryczne
  Ostatnio zaktualizowane 2022/12/30 przez admin Przywracanie ustawień fabrycznych w Windows Aby przywrócić ustawienia fabryczne w systemie Windows, należy wykonać następujące kroki: Przejdź do Menu start i zacznij wpisywać Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego. Na wyświetlonym ekranie kliknij Rozpocznij. Na […]
 • Jak w Windows zrobić czarny ekran?
  Ostatnio zaktualizowane 2022/12/28 przez admin Czarny ekran w Windows – jak to zrobić? Chcesz zrobić czarne tło w Windows, ale nie wiesz jak? Nie wstawiaj tylko czarnej tapety. Poniżej prosty sposób z krokami, jak to zroibć. Aby w Windows zrobić […]
 • Jak włączyć hibernację w Windows 10
  Ostatnio zaktualizowane 2022/12/27 przez admin Hibernacja w Windows 10 – jak ją włączyć W tym artykule dowiesz się jak włączyć zahibernować komputer w systemie Windows 10. Jak pewnie zauważyłeś w Windows 10 nie ma standardowej opcji hibernacji systemu. Są do […]
 • Jak włączyć wiele pulpitów w Windows
  Ostatnio zaktualizowane 2017/12/02 przez admin Jak uruchomić wiele pulpitów w Windows? Windows w wersji 10 posiada obsługę wielu pulpitów. Funkcjonalność znacznie ułatwia nam pracę, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy kilku podłączonych monitorów, gdyż np pracujemy na laptopie. By uruchomić […]