Komendy Linux

Komendy Linux – najnowsze artykuły

 • Komenda Linux exit command
  Komenda Linux exit command Komenda Linux exit jest używana do wyjścia z powłoki lub programu. Aby skorzystać z tej komendy, wpisz po prostu „exit” w powłoce lub w programie. Przykłady: 1. W powłoce: $ exit 2. W programie: $ ./program […]
 • Komenda Linux clear command
  Komenda Linux clear command Komenda clear jest używana w systemach Linux do czyszczenia ekranu terminala. Pozwala to użytkownikowi wyczyścić ekran i wyświetlić tylko aktualne informacje. Aby skorzystać z komendy clear, wystarczy wpisać „clear” w terminalu i nacisnąć enter. Przykład: $ […]
 • Komenda Linux unalias command
  Komenda Linux unalias command Komenda unalias służy do usuwania aliasów z bieżącego środowiska. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać unalias sekwencję_aliasu. Przykład: alias ls=’ls -l’ unalias ls
 • Komenda Linux alias command
  Komenda Linux alias command Komenda Linux alias pozwala użytkownikom tworzyć skróty dla poleceń, które często wykonują. Umożliwia to wykonywanie poleceń za pomocą krótszych i łatwiejszych do zapamiętania nazw. Aby skorzystać z komendy alias, należy wpisać następujące polecenie: alias [nazwa_aliasu]=[polecenie] Na […]
 • Komenda Linux whatis command
  Komenda Linux whatis command Komenda whatis jest używana do wyświetlania krótkiego opisu polecenia lub programu w systemie Linux. Aby skorzystać z komendy whatis, wpisz nazwę polecenia lub programu, którego opis chcesz wyświetlić. Przykład: whatis ls Wynik: ls (1) – wyświetla […]
 • Komenda Linux vim command
  Komenda Linux vim command Vim to edytor tekstu wiersz poleceń, który jest często używany do edycji plików w systemie Linux. Jest to potężny edytor, który pozwala na wykonywanie wielu zadań, w tym tworzenie i edytowanie plików, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu, […]
 • Komenda Linux nano command
  Komenda Linux nano command Komenda Linux nano to prosty edytor tekstu, który jest często używany do edycji plików konfiguracyjnych w systemie Linux. Nano jest łatwy w użyciu i zawiera wiele przydatnych funkcji, takich jak wyszukiwanie i zastępowanie tekstu, kopiowanie i […]
 • Komenda Linux which command
  Komenda Linux which command Komenda which służy do wyszukiwania ścieżki do pliku lub programu. Aby skorzystać z komendy which, należy wpisać w terminalu: which [nazwa pliku lub programu] Przykłady: which bash /bin/bash which python /usr/bin/python
 • Komenda Linux reboot command
  Komenda Linux reboot command Komenda reboot w systemie Linux służy do ponownego uruchomienia systemu. Można jej użyć, aby zrestartować system po wykonaniu aktualizacji lub po naprawieniu problemu. Aby użyć tej komendy, należy wpisać polecenie reboot w terminalu. Przykłady: • reboot […]
 • Komenda Linux mount command
  Komenda Linux mount command Komenda mount jest używana do montowania systemów plików w systemie Linux. Umożliwia użytkownikowi dostęp do plików i katalogów znajdujących się na innym dysku lub urządzeniu. Aby skorzystać z komendy mount, należy wpisać następującą komendę: mount [źródło] […]
 • Komenda Linux passwd command
  Komenda Linux passwd command Komenda passwd służy do zmiany hasła użytkownika w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Aby zmienić hasło użytkownika, należy wpisać następującą komendę: passwd Na przykład, aby zmienić hasło użytkownika o […]
 • Komenda Linux apt, yum, RPM, pacman
  Komenda Linux apt, yum, RPM, pacman 1. apt (Advanced Packaging Tool) – jest to narzędzie do zarządzania pakietami oprogramowania w systemach operacyjnych opartych na Debian. Apt umożliwia instalację, aktualizację, usuwanie i wyszukiwanie pakietów oprogramowania. Aby użyć apt, należy wpisać polecenie […]
 • Komenda Linux ip command
  Komenda Linux ip command Komenda ip jest używana do konfigurowania i zarządzania interfejsami sieciowymi w systemie Linux. Umożliwia ona wyświetlanie i zmianę adresów IP, masek podsieci, bram sieciowych i innych parametrów sieciowych. Aby użyć komendy ip, należy wpisać ją w […]
 • Komenda Linux whoami command
  Komenda Linux whoami command Komenda whoami jest używana do wyświetlenia nazwy użytkownika, który jest aktualnie zalogowany do systemu. Aby skorzystać z komendy whoami, wystarczy wpisać ją w wierszu polecenia. Nie wymaga ona żadnych argumentów ani opcji. Przykład: $ whoami mike
 • Komenda Linux wc command
  Komenda Linux wc command Komenda wc (ang. word count) służy do zliczania znaków, słów i wierszy w pliku tekstowym lub na standardowym wejściu. Aby skorzystać z komendy wc, należy wpisać w terminalu: wc [opcje] [plik] Opcje: -c: zlicza znaki -w: […]
 • Komenda Linux file command
  Komenda Linux file command Komenda Linux file służy do określenia typu pliku. Używa się jej, aby określić, czy plik jest plikiem tekstowym, binarnym, skryptem itp. Aby skorzystać z komendy file, należy wpisać następującą komendę w terminalu: file [nazwa pliku] Na […]
 • Komenda Linux userdel command
  Komenda Linux userdel command Komenda userdel jest używana do usuwania użytkowników z systemu Linux. Używa się jej, aby usunąć użytkownika i wszystkie jego dane z systemu. Aby skorzystać z komendy userdel, należy użyć następującego składni: userdel [opcje] nazwa_użytkownika Przykłady: userdel […]
 • Komenda Linux useradd command
  Komenda Linux useradd command Komenda useradd służy do tworzenia nowych użytkowników w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy użyć następującego składni: useradd [opcje] [login] Przykłady: useradd -m -d /home/john -s /bin/bash john Powyższy przykład tworzy nowego użytkownika o […]
 • Komenda Linux hostname command
  Komenda Linux hostname command Komenda Linux hostname służy do wyświetlenia lub zmiany nazwy hosta. Nazwa hosta jest unikalnym identyfikatorem systemu, który jest używany do identyfikacji systemu w sieci. Aby skorzystać z komendy hostname, należy wpisać ją w wierszu polecenia. Aby […]
 • Komenda Linux echo command
  Komenda Linux echo command Komenda echo jest podstawową komendą w systemie Linux, która służy do wyświetlania tekstu na ekranie. Może być używana do wyświetlania zmiennych, tekstu lub wyrażeń. Aby skorzystać z komendy echo, należy wpisać następującą komendę w terminalu: echo […]
 • Komenda Linux man command
  Komenda Linux man command Komenda Linux man command służy do wyświetlania stron manuali dla programów i poleceń w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „man” wraz z nazwą polecenia, którego chcesz zobaczyć. Na przykład, aby wyświetlić stronę […]
 • Komenda Linux history command
  Komenda Linux history command Komenda history jest używana do wyświetlenia listy wszystkich poleceń, które zostały wykonane w bieżącym sesji terminala. Aby skorzystać z tej komendy, wystarczy wpisać history w terminalu. Przykłady: 1. Aby wyświetlić ostatnie 10 poleceń wykonanych w terminalu, […]
 • Komenda Linux uname command
  Komenda Linux uname command Komenda uname jest używana do wyświetlania informacji o systemie operacyjnym. Aby użyć tej komendy, wpisz „uname” w wierszu polecenia. Przykłady: • uname – Wyświetla nazwę systemu operacyjnego. • uname -a – Wyświetla wszystkie informacje o systemie […]
 • Komenda Linux wget command
  Komenda Linux wget command Komenda Linux wget służy do pobierania plików z Internetu. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać wget, a następnie adres URL pliku, który chcesz pobrać. Przykłady: • Aby pobrać plik o nazwie „plik.txt” z adresu URL […]
 • Komenda Linux ping command
  Komenda Linux ping command Komenda ping jest używana do testowania połączenia sieciowego między dwoma komputerami. Umożliwia to wysyłanie pakietów ICMP (Internet Control Message Protocol) do innego komputera i sprawdzanie, czy komputer jest dostępny i jak szybko odpowiada. Aby użyć komendy […]
 • Komenda Linux kill command
  Komenda Linux kill command Komenda Linux kill służy do zabijania procesów. Można jej użyć, aby zakończyć działanie procesu, który nie reaguje na inne polecenia. Aby użyć komendy kill, należy wpisać: kill [PID] gdzie PID to numer identyfikacyjny procesu, który chcesz […]
 • Komenda Linux top command
  Komenda Linux top command Komenda Linux top jest interaktywnym narzędziem do monitorowania systemu. Służy do wyświetlania informacji o procesach w systemie, w tym informacji o wykorzystaniu zasobów, takich jak pamięć, procesor i dysk. Aby użyć komendy top, wpisz następującą komendę […]
 • Komenda Linux ps command
  Komenda Linux ps command Komenda Linux ps (ang. process status) służy do wyświetlania informacji o procesach działających w systemie. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać ją w terminalu. Przykłady: • Aby wyświetlić wszystkie procesy działające w systemie, wpisz: ps […]
 • Komenda Linux chown command
  Komenda Linux chown command Chown to polecenie w systemie Linux, które służy do zmiany właściciela lub grupy właściciela pliku lub katalogu. Aby skorzystać z tego polecenia, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Aby użyć polecenia chown, użytkownik musi wpisać następującą komendę: […]
 • Komenda Linux chmod command
  Komenda Linux chmod command Komenda chmod służy do zmiany uprawnień dostępu do plików i katalogów w systemie Linux. Użytkownik może ustawić uprawnienia dostępu dla siebie, grupy i innych użytkowników. Aby skorzystać z komendy chmod, należy wpisać następującą składnię: chmod [opcje] […]
 • Komenda Linux tar command
  Komenda Linux tar command Tar command jest narzędziem w systemie Linux, które służy do tworzenia, przesyłania i odczytywania archiwów. Jest to jeden z najczęściej używanych poleceń w systemie Linux. Aby skorzystać z polecenia tar, należy wpisać następującą komendę: tar [opcje] […]
 • Komenda Linux diff command
  Komenda Linux diff command Komenda diff służy do porównywania dwóch plików lub katalogów i wyświetlania różnic między nimi. Aby skorzystać z komendy diff, należy wpisać następującą komendę w terminalu: diff Gdzie i to ścieżki do plików, które chcesz porównać. Przykład: […]
 • Komenda Linux tail command
  Komenda Linux tail command Komenda Linux tail służy do wyświetlania ostatnich linii z pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „tail” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić. Przykład: tail plik.txt Ta komenda wyświetli ostatnie linie z pliku […]
 • Komenda Linux head command
  Komenda Linux head command Komenda head służy do wyświetlania pierwszych kilku linii pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „head” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić. Przykład: head plik.txt Wynik: To jest pierwsza linia pliku. To jest […]
 • Komenda Linux du command
  Komenda Linux du command Komenda Linux du (disk usage) służy do wyświetlania informacji o wielkości plików i katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: du [opcje] [ścieżka] Opcje: -a – wyświetla informacje o wszystkich plikach i katalogach […]
 • Komenda Linux df command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux df command Komenda Linux df służy do wyświetlania informacji o wolnym miejscu na dyskach i partycjach. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: `df` Komenda ta wyświetli informacje o wolnym miejscu […]
 • Komenda Linux sudo command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux sudo command Komenda sudo (skrót od SuperUser DO) służy do wykonywania poleceń z uprawnieniami administratora. Użytkownik może wykonywać polecenia, które wymagają uprawnień administratora, bez konieczności logowania się jako administrator. Aby skorzystać z komendy […]
 • Komenda Linux grep command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux grep command Grep to narzędzie wiersza poleceń w systemie Linux, które służy do wyszukiwania tekstu w plikach lub strumieniach danych. Grep jest skrótem od „Global Regular Expression Print”. Aby skorzystać z komendy grep, […]
 • Komenda Linux find command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux find command Komenda Linux find służy do wyszukiwania plików i katalogów w systemie Linux. Umożliwia wyszukiwanie plików i katalogów na podstawie ich nazw, atrybutów, typu, wielkości, daty modyfikacji i innych kryteriów. Aby skorzystać […]
 • Komenda Linux locate command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux locate command Komenda Linux locate służy do wyszukiwania plików i katalogów na systemie Linux. Umożliwia szybkie znalezienie dowolnego pliku lub katalogu na systemie Linux, bez konieczności przeglądania całego systemu plików. Aby skorzystać z […]
 • Komenda Linux rm command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux rm command Komenda Linux rm (ang. remove) służy do usuwania plików lub katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: `rm [ścieżka do pliku lub katalogu]` Na przykład, aby usunąć plik […]
 • Komenda Linux rmdir command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux rmdir command Komenda rmdir (skrót od remove directory) służy do usuwania pustych katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać rmdir nazwa_katalogu w wierszu polecenia. Przykłady: • rmdir folder1 – […]
 • Komenda Linux mkdir command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux mkdir command Komenda mkdir (ang. make directory) służy do tworzenia nowych katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać ją w terminalu z odpowiednimi parametrami. Przykład: mkDIR nazwa_katalogu Powyższy przykład […]
 • Komenda Linux mv command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux mv command Komenda mv (ang. move) służy do przenoszenia plików i katalogów w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: mv [ścieżka_pliku_lub_katalogu] [ścieżka_docelowa] Przykład: mv ~/Desktop/plik.txt ~/Documents/ Powyższy przykład […]
 • Komenda Linux cp command – kopiowanie plików i katalogów
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Jak w Linux kopiować pliki i katalogi? Komenda Linux cp (skrót od ang. copy) służy do kopiowania plików i katalogów. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu: cp [lokalizacja źródło] [lokalizacja cel] Źródło […]
 • Komenda Linux touch command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux touch command Komenda Linux touch jest używana do tworzenia nowych plików lub aktualizowania daty modyfikacji istniejących plików. Można jej używać w celu utworzenia pustego pliku lub zmienić datę modyfikacji istniejącego pliku. Aby skorzystać […]
 • Komenda Linux cat command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux cat command Komenda Linux cat (skrót od ang. concatenate) służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych w terminalu. Aby skorzystać z komendy cat, należy wpisać w terminalu: Gdzie nazwa_pliku to nazwa pliku, którego zawartość […]
 • Komenda Linux cd – poruszanie się po katalogach
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Jak poruszać się po katalogach Linux/Ubuntu? – komenda cd Komenda cd (change directory) służy do przechodzenia pomiędzy katalogami w Linux. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać cd, a następnie nazwę katalogu, do którego chcemy […]
 • Komenda Linux ls command
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux ls command Komenda Linux ls jest poleceniem, które służy do wyświetlania zawartości katalogu. Aby skorzystać z tej komendy, wpisz po prostu „ls” w wierszu polecenia. Przykłady: • Aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu, wpisz: […]
 • Komenda Linux pwd – Jak wyświetlić aktualny katalog
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin Komenda Linux pwd command – Aktualny folder Komenda pwd ( z ang. print working directory) służy do wyświetlenia aktualnego katalogu roboczego. Aby ją wykonać, wystarczy wpisać ją w wierszu polecenia. Przykład: /home