Funkcja SQL Server STDEV. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja MSSQL STDEV. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server STDEV jest jedną z wielu funkcji statystycznych dostępnych w języku SQL. Służy do obliczania odchylenia standardowego dla zestawu danych. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej.

Aby użyć funkcji STDEV, należy wprowadzić składnię:

STDEV (expression)

Gdzie expression jest wyrażeniem, które określa zestaw danych, dla których chcesz obliczyć odchylenie standardowe. Może to być kolumna lub wyrażenie, które zwraca zestaw danych.

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć odchylenie standardowe dla kolumny „Cena” w tabeli „Produkty”, składnia będzie wyglądać następująco:

STDEV (Produkty.Cena)

Funkcja STDEV zwróci wartość odchylenia standardowego dla wszystkich wartości w kolumnie „Cena”.

Jeśli chcesz obliczyć odchylenie standardowe dla określonego zestawu danych, możesz użyć wyrażenia WHERE w składni. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć odchylenie standardowe dla cen produktów, których cena jest większa niż 100, składnia będzie wyglądać następująco:

STDEV (Produkty.Cena) WHERE Produkty.Cena > 100

Przykład na bazie AdventureWorks:

/ Script for SelectTopNRows command from SSMS /
SELECT
stdev([ListPrice]) as max_list_price
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Production].[Product]

SQL Server - Jak policzyć odchylenie standardowe?
SQL Server – Jak policzyć odchylenie standardowe?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: