Widoki zmaterializowane w Oracle SQL
sql / 2017/08/08

Czym są widoki zmaterializowane? Zmaterializowane widoki czyli tzw. METERIALIZED VIEW w bazach Oracle to widoki, które prócz zapytania przechowują także dane. Za każdym wywołaniem widoku, aparat bazy nie sięga do danych z tabeli źródłowej, a do danych widoku zmaterializowanego. W jaki sposób utworzyć widok zmaterializowany? Użyj polecenia CREATE MATERIALIZED VIEW NAZWA_WIDOKU. Przykład poniżej:

W jaki sposób odświeżać widok, by za każdym razem były w nim aktualne dane? W tym celu użyj polecenia PL/SQL, które możesz wywołać z bloku anonimowego lub z procedury. DBMS_MVIEW.REFRESH(‘NAZWA_WIDOKU’);

Podobne przykłady wykorzystania baz danych zamieszczam w tym dziale. Link do źródła: oracle

Tworzenie funkcji w PL/SQL Oracle
sql / 2017/07/31

Jak napisać prostą funkcję w Oracle PL/SQL? Napiszmy prosty przykład funkcji, który będzie zwracał nam inicjały osoby, po podania imienia i nazwiska. Funkcja ma przede wszystkim pobrać dwa argumenty o typie danych Varchar. Zwrócić wynik w formie Varchar. Dodatkowo funkcja będzie powiększać litery na wypadek, gdyby argumenty były pisane małymi literami.

Powyżej przykład funkcji, którą napisaliśmy w PL/SQL. Jak widzisz z argumentów wyciągane są pierwsze litery za pomocą funkcji SUBSTR. Następnie wszystkie litery wyniku są powiększane funkcją UPPER. Więcej podobnych przykładów zamieszczam w tym dziale.

Right Join Sql – łączenie tabeli od prawej strony
sql / 2017/07/14

Jak utworzyć złączenie Right Join w SQL? Tworzenie Right Join lub zamiennie Right Outer Join tworzymy w części FROM kodu SQL. Jest to złączenie zewnętrzne. Oznacza to tyle, że gdy chcemy połączyć ze sobą rekordy z Tabeli 1 i Tabeli 2, to zapytanie zwróci wszystkie rekordy z Tabeli 2 i tylko te rekordy z Tabeli 1, które uda się połączyć. Sam schemat zapytania z użyciem Right Join Sql wygląda następująco:

Podobnie jak w przypadku użycia Left Join Sql, tutaj też możemy zastosować warunek w klauzuli FROM. Zapytanie zawęży zwracany wynik do tylko tych rekordów, które będą spełniały warunek. Podobne przykłady praktycznego użycia kodu SQL zamieszczam w tym dziale. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych.

Left Join Sql – łączenie tabel do lewej strony
sql / 2017/07/13

Left Outer Join – Jak napisać złączenie? Jak korzystać z Left Join w językach SQL? Left Join Sql lub zamiennie Left Outer Join jest złączeniem zewnętrznym. Oznacza to dla nas tyle, że wynikiem zapytania będą wszystkie rekordy z tabeli 1 i tylko te rekordy z tabeli 2, które jesteśmy w stanie dopasować przy użyciu relacji. Przykład zapisu złączenia Left Join prezentuje poniżej. Jak widzisz, wpisujemy nazwy obu tabel.

Po wyrażeniu On wprowadzamy relację pomiędzy tabelami, a więc określamy kolumny, za pomocą których baza danych ma wykonać złączenie. Istotne jest, że po wprowadzeniu relacji możemy także określić warunek w klauzuli Join, a więc np dodatkowy filtr dla danych z Tabeli 2. Ten i inne przykłady praktycznego zastosowania kodu SQL zamieszczam na tej podstronie. Zapisany kod SQL jest pisany wg. standardu. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych.

Inner Join Sql – jak to napisać
sql / 2017/07/11

Jak korzystać z Inner Join w SQL? INNER JOIN SQL łączy ze tabele, widoki lub zapytania. Najważniejsze jest to, że łączy tylko te rekordy z obu tabel, które są ze sobą powiązane, a więc musi występować relacja pomiędzy poszczególnymi rekordami. Kolumny wiązane złączeniem Inner Join SQL muszą posiadać taki sam typ danych. W językach SQL zamiast frazy INNER JOIN możemy zastosować po prostu JOIN. Wynik obydwu zapytań będzie taki sam.11

Więcej informacji na temat złączeń pozimych JOIN znajdziesz na tym blogu. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać go w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych bazach danych. Podobne przykłady użycia kodu SQL znajdziesz w tym dziale.

SQL Union i Union All
sql / 2017/07/10

Łączenie Pionowe tabel w SQL – Union i Union All Chcesz połączyć pionowo wyniki kilku tabel ze sobą w SQL? Najlepiej skorzystać w tym celu ze złączeń SQL UNION.  Złączenie UNION dodaje do siebie wyniki z dwóch lub więcej zapytań. Dodatkowo UNION usuwa duplikaty wierszy. Tak, więc żaden rekord w wyniku zapytania nie będzie się powtarzał. Sam kod SQL wygląda następująco:

Jeśli chcesz, by duplikaty rekordów w zapytaniu nie były usuwane powinieneś skorzystać ze złączenia UNION ALL. Przykład użycia Union all zamieszczam poniżej.

Pamiętaj, że złączeń pionowych takich jak Union, czy Union All możesz używać jedynie w przypadkach, gdy wyniki obu zapytań mają taką samą liczbę kolumn i taki sam typ danych. Więcej informacji na temat znaczenia Union i Union all znajdziesz na tej stronie www. Powyższy kod SQL jest kodem standardowym. Możesz wykorzystać w następujących programach: SQLServer, Oracle database, MySQL, PostgreeSQL, Access i wielu innych.