Funkcja SQL Server LAST_VALUE. Wartość ostatniego rekordu.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server LAST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja LAST_VALUE w SQL Server jest używana do pobierania ostatniej wartości z określonego wiersza lub grupy wierszy. Jest to funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak wyświetlanie ostatniego wpisu w tabeli, wyświetlanie ostatniego wpisu dla każdego użytkownika lub wyświetlanie ostatniego wpisu dla każdego dnia.

Składnia funkcji LAST_VALUE jest następująca:

LAST_VALUE (scalar_expression) OVER ( [ partition_by_clause ] order_by_clause )

Scalar_expression jest wyrażeniem skalarnym, które określa wartość, którą chcesz pobrać. Partition_by_clause jest opcjonalnym wyrażeniem, które określa, jak dane mają być podzielone na grupy. Order_by_clause jest wyrażeniem, które określa, w jakiej kolejności mają być wyświetlane dane.

Przykład użycia funkcji LAST_VALUE:

Poniższy przykład pokazuje, jak użyć funkcji LAST_VALUE do wyświetlenia ostatniego wpisu dla każdego użytkownika w tabeli:

SELECT user_id, LAST_VALUE(entry_date) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY entry_date DESC) AS last_entry_date FROM entries;

W tym przykładzie funkcja LAST_VALUE zostanie użyta do wyświetlenia ostatniego wpisu dla każdego użytkownika w tabeli. Funkcja zostanie wywołana z wyrażeniem scalarnym entry_date, które określa, jakie dane mają być wyświetlane. Partition_by_clause określa, że dane mają być podzielone na grupy w oparciu o user_id. Order_by_clause określa, że dane mają być wyświetlane w kolejności malejącej.

Przykład na bazie AdventureWorks:

SELECT
[FirstName]
,[LastName]
,LAST_VALUE([ModifiedDate]) OVER (PARTITION BY [FirstName], [LastName] ORDER BY [ModifiedDate] DESC) AS last_mod_date
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Person].[Person]
;

Funkcja SQL Server LAST_VALUE. Ostatni wiersz

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: