Funkcja Oracle CASE. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja CASE.

Funkcja CASE w Oracle SQL jest jedną z najbardziej przydatnych funkcji języka SQL. Służy do wykonywania warunkowych operacji na danych w bazie danych. Pozwala na wykonywanie różnych operacji w zależności od wartości danego wiersza lub kolumny. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy wykonać różne operacje na danych w zależności od ich wartości.

Składnia funkcji CASE w Oracle SQL jest następująca:

CASE
WHEN warunek1 THEN wynik1
WHEN warunek2 THEN wynik2

ELSE wynik_domyślny
END

Gdzie warunek1, warunek2 itd. to warunki, które muszą być spełnione, aby wykonać odpowiednią operację, a wynik1, wynik2 itd. to wyniki, które zostaną zwrócone, jeśli warunek zostanie spełniony. Wynik_domyślny to wynik, który zostanie zwrócony, jeśli żaden z warunków nie zostanie spełniony.

Przykład użycia funkcji CASE w Oracle SQL może wyglądać następująco:

SELECT CASE
WHEN wiek < 18 THEN 'Niepełnoletni' WHEN wiek >= 18 THEN 'Pełnoletni’
ELSE 'Nieznany’
END AS status_wieku
FROM tabela;

W tym przykładzie funkcja CASE sprawdza wartość kolumny wiek w tabeli i zwraca odpowiedni status wieku w zależności od wartości. Jeśli wartość jest mniejsza niż 18, zostanie zwrócony status „Niepełnoletni”, jeśli jest większa lub równa 18, zostanie zwrócony status „Pełnoletni”, a jeśli wartość jest nieznana, zostanie zwrócony status „Nieznany”.

Funkcja CASE w Oracle SQL jest bardzo przydatna do wykonywania warunkowych operacji na danych w bazie danych. Pozwala na wykonywanie różnych operacji w zależności od wartości danego wiersza lub kolumny. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zrozumienia, a jej użycie może znacznie ułatwić pracę z danymi w bazie danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: