Funkcja MSSQL GETUTCDATE. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server GETUTCDATE. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja GETUTCDATE w SQL Server jest używana do pobierania aktualnej daty i godziny w formacie UTC (Uniwersalny Czas Koordynowany). Jest to czas wyrażony w sekundach od początku epoki (1 stycznia 1970 roku). Funkcja ta jest szczególnie przydatna w aplikacjach, które wymagają współdziałania z innymi systemami, które używają różnych stref czasowych.

Składnia funkcji GETUTCDATE jest bardzo prosta. Nie wymaga żadnych argumentów ani parametrów. Wygląda ona następująco:

GETUTCDATE()

Funkcja ta zwraca wartość typu datetime. Można ją użyć do wstawienia aktualnej daty i godziny do kolumny w bazie danych. Przykładowo, jeśli chcemy wstawić aktualną datę i godzinę do kolumny o nazwie „Data_utworzenia” w tabeli „Użytkownicy”, możemy użyć następującego zapytania:

UPDATE Użytkownicy
SET Data_utworzenia = GETUTCDATE()
WHERE Id_użytkownika = 1;

Funkcja GETUTCDATE może być również używana do porównywania dat. Przykładowo, jeśli chcemy wyświetlić wszystkich użytkowników, którzy zarejestrowali się w ciągu ostatnich 30 dni, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT *
FROM Użytkownicy
WHERE Data_utworzenia > DATEADD(day, -30, GETUTCDATE());

Funkcja GETUTCDATE jest bardzo przydatna w aplikacjach, które wymagają współdziałania z innymi systemami, które używają różnych stref czasowych. Pozwala ona na pobranie aktualnej daty i godziny w formacie UTC, co ułatwia porównywanie dat i godzin w różnych strefach czasowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: