Funkcja SQL Server AVG. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja SQL Server AVG. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server AVG jest jedną z podstawowych funkcji agregujących w języku SQL. Służy do obliczania średniej wartości dla określonego zbioru danych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak analiza danych, tworzenie raportów i wiele innych.

Składnia funkcji AVG w SQL Server jest następująca

AVG ( [ALL | DISTINCT] expression )

ALL i DISTINCT są opcjonalnymi parametrami, które określają, czy funkcja ma zwrócić średnią wartość dla wszystkich wierszy w zbiorze danych, czy tylko dla unikalnych wartości. Expression jest wyrażeniem, które określa, które kolumny lub wyrażenia mają być użyte do obliczenia średniej.

Średnia w SQL Server (MSSQL, T-SQL) – Przykłady

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja AVG, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że mamy tabelę zawierającą informacje o pracownikach, w której znajdują się kolumny zawierające imię, nazwisko i wynagrodzenie. Aby obliczyć średnie wynagrodzenie dla wszystkich pracowników, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT AVG(Salary)
FROM Employees;

Wynikiem tego zapytania będzie średnia wartość wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Jeśli chcemy obliczyć średnią wartość wynagrodzenia tylko dla unikalnych wartości, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT AVG(DISTINCT Salary)
FROM Employees;

Wynikiem tego zapytania będzie średnia wartość wynagrodzenia tylko dla unikalnych wartości.

Na bazie AdventureWorks

SELECT [BusinessEntityID],
AVG([Rate]) as AVG_RATE
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[HumanResources].[EmployeePayHistory]
group by
[BusinessEntityID]
;

Jak widzisz, funkcja wymaga klauzuli GROUP BY, w przypadku, gdy chcemy grupować dane wg. którejś kolumny

Funkcja MSSQL AVG jest bardzo przydatna do wykonywania różnych zadań, takich jak analiza danych, tworzenie raportów i wiele innych. Jest to jedna z podstawowych funkcji agregujących w języku SQL i jest bardzo łatwa w użyciu. Wystarczy znać składnię i przykład, aby móc ją wykorzystać.

Średnia w MSSQL – Jak obliczyć

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: