Funkcja MSSQL CHECKSUM_AGG. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja MSSQL CHECKSUM_AGG. Jak obliczyć?

Funkcja CHECKSUM_AGG w SQL Server jest używana do tworzenia skróconego skrótu danych w bazie danych. Skrót ten jest wykorzystywany do wykrywania zmian w danych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku dużych zbiorów danych, gdzie zmiany mogą być trudne do wykrycia.

Funkcja CHECKSUM_AGG jest funkcją agregującą, która zwraca jedną wartość skrótu dla wszystkich wierszy w zestawie danych. Skrót jest tworzony przez wyliczenie sumy kontrolnej dla wszystkich wierszy w zestawie danych. Suma kontrolna jest liczbą, która jest wyliczana na podstawie danych w wierszu. Jeśli dane w wierszu ulegną zmianie, suma kontrolna również się zmieni.

Aby użyć funkcji CHECKSUM_AGG, należy wpisać następującą składnię:

CHECKSUM_AGG ( [ALL | DISTINCT] expression )

Gdzie expression jest wyrażeniem, które ma być użyte do wyliczenia sumy kontrolnej. ALL oznacza, że wszystkie wiersze w zestawie danych będą użyte do wyliczenia sumy kontrolnej, a DISTINCT oznacza, że tylko wiersze z unikalnymi wartościami będą użyte do wyliczenia sumy kontrolnej.

Na przykład, jeśli chcesz wyliczyć sumę kontrolną dla wszystkich wierszy w tabeli Customers, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT CHECKSUM_AGG(ALL CustomerID)
FROM Customers

Wynikiem tego zapytania będzie jedna wartość skrótu dla wszystkich wierszy w tabeli Customers. Jeśli dane w tabeli ulegną zmianie, wartość skrótu również się zmieni.

Kolejny przykład:

Na bazie AdventureWorks:

SELECT CHECKSUM_AGG(ALL [BusinessEntityID])
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[HumanResources].[EmployeePayHistory]
;

Funkcja CHECKSUM_AGG jest bardzo przydatna w przypadku dużych zbiorów danych, gdzie zmiany mogą być trudne do wykrycia. Skrót może być używany do wykrywania zmian w danych i do porównywania danych z różnych źródeł.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: