Funkcja SQL Server VARP. Wariancja całej populacji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server VARP. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server VARP jest jedną z wielu funkcji agregujących dostępnych w języku SQL. Służy do obliczania wariancji dla zestawu danych. Wariancja jest miarą zmienności danych, która wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej.

Funkcja MSSQL VARP tym się różni od VAR, że może być stosowana dla całej populacji, VAR stosujemy natomiast, gdy nasze dane są samplowane

Składnia funkcji VARP jest następująca:

VARP ( [ALL | DISTINCT] expression )

ALL i DISTINCT są opcjonalnymi argumentami. Jeśli ALL jest używany, funkcja zwróci wariancję dla wszystkich wartości w zestawie danych. Jeśli DISTINCT jest używany, funkcja zwróci wariancję dla unikalnych wartości w zestawie danych.

Aby użyć funkcji VARP, należy wprowadzić wyrażenie, które zostanie użyte do obliczenia wariancji. Wyrażenie może być pojedynczą kolumną lub wyrażeniem składającym się z wielu kolumn.

Przykład:

Aby obliczyć wariancję dla kolumny „Cena” w tabeli „Produkty”, można użyć następującego wyrażenia:

VARP (Cena)

Wynikiem będzie wariancja dla wszystkich wartości w kolumnie „Cena”.

Aby obliczyć wariancję dla unikalnych wartości w kolumnie „Cena”, można użyć następującego wyrażenia:

VARP (DISTINCT Cena)

Wynikiem będzie wariancja dla unikalnych wartości w kolumnie „Cena”.

Przykład z użyciem AdventureWorks:

SELECT
var([ListPrice]) as var_price,
varp([ListPrice]) as varp_price
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Production].[Product];
Funkcja SQL Server VARP. Składnia, przykład

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: