Funkcja SQL Server VAR. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja SQL Server VAR. Jak obliczyć wariancję?

Funkcja SQL Server VAR jest jedną z wielu funkcji analitycznych dostępnych w języku SQL. Służy do obliczania wariancji dla zestawu danych. Wariancja jest miarą zmienności danych, która wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej.

Wariancja jest ważnym wskaźnikiem, który może pomóc w określeniu, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej.

Składnia funkcji VAR jest następująca:

VAR ( [ ALL | DISTINCT ] expression )

ALL oznacza, że funkcja będzie obliczać wariancję dla wszystkich wartości w zestawie danych. DISTINCT oznacza, że funkcja będzie obliczać wariancję tylko dla unikalnych wartości w zestawie danych. Expression jest wyrażeniem, które określa, które wartości mają być uwzględnione w obliczeniach.

Aby lepiej zrozumieć, jak funkcja VAR działa, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że mamy następujący zestaw danych:

1, 2, 3, 4, 5

Jeśli użyjemy funkcji VAR z ALL, wynik będzie wynosił 2,5. Oznacza to, że dane są rozproszone wokół średniej (3) o 2,5.

Jeśli użyjemy funkcji VAR z DISTINCT, wynik będzie wynosił 2. Oznacza to, że dane są rozproszone wokół średniej (3) o 2.

Przykład na bazie AdventureWorks:

/ Script for SelectTopNRows command from SSMS /
SELECT
var([ListPrice]) as var_price
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Production].[Product];

Funkcja SQL Server VAR. Jak obliczyć wariancję?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: